Historia OM PTF

Historia Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Oddział Mazowiecki PTF ma bardzo długą tradycję, która wynika z dużej aktywności i zaangażowania wielu naszych kolegów zajmujących się usprawnianiem osób chorych i niepełnosprawnych. Próby zorganizowanej działalności fizjoterapeutów w okręgu warszawskim podjęte zostały już w 1956 roku, kiedy zatrudnieni w Szpitalu Chirurgii Kostnej w Konstancinie: dr Janina Lachowa, dr Wiesław Kubiś, dr Danuta Krępska zorganizowali seminarium naukowe dotyczące biomechaniki i postępowania leczniczego po urazach stawu kolanowego. Dążenie do pogłębiania wiedzy zaowocowało kontynuacją spotkań w różnych ośrodkach na Mazowszu: w Zagórzu – prowadzonych przez dr Marię Musur, w Otwocku – przez prof. Roberta Granowskiego i mgr Kazimierza Baja oraz w Warszawie przez zespół magistrów zatrudnionych w Klinice Akademii Medycznej przy ul. Nowogrodzkiej – mgr Jadwigę Bahrynowską – Fic i mgr Ewę Szymańską.

Zorganizowana działalności fizjoterapeutów w Oddziale Warszawskim datuje się od roku 1962, od chwili powołania na I Krajowym Zjeździe Absolwentów Wyższych Uczelni Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji w Poznaniu – Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem. Już wcześniej, z nadzieją szybkiego powołania własnego stowarzyszenia, wielu naszych kolegów uczestniczyło w dniu 9 marca 1960r. w zebraniu założycielskim Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem (TWK), byli to: mgr Janina Andrzejewska i mgr Maria Jabłońska z Zakładu Fizykoterapii przy ul. Czerniakowskiej, mgr Kazimierz Baj z Sanatorium Rehabilitacyjnego w Otwocku oraz mgr Józef Dolot, dr Janina Lachowa, mgr Stanisław Majoch, mgr Halina Schweizer, dr Krzysztof Walicki i dr Andrzej Zembaty – wszyscy ze Szpitala Chirurgii Kostnej w Konstancinie.

Przewodniczącym Sekcji przy Oddziale TWK w Warszawie, w pierwszej kadencji 1962/63 był mgr Kazimierz Baj. W latach 1963/68 Sekcji w Warszawie przewodniczyła mgr Maria Suwalska, w kadencji 1968/71 przewodniczącym był dr Jerzy Beck, w kadencji 1971/74 dr Wiesław Kubiś, natomiast w latach 1974/78 dr Maria Musur, a od roku 1978 przez kilka miesięcy Sekcji przewodniczył dr Andrzej Zembaty. Po Jego rezygnacji Sekcją kierowała Wiceprzewodnicząca mgr Marzena Kostewicz. Następnie przewodnictwo na dalsze kadencje objęła dr Mieczysława Franczyk. W pierwszych latach działalności Sekcji duży wkład pracy wnieśli także: mgr Janina Tygerman, dr Danuta Krępska, dr Maria Kutzner-Kozińska, mgr Iza Stępień-Sławoń, mgr Zofia Zoll, mgr Elżbieta Czwórnóg i wielu, wielu innych, którzy przyczynili się do powstania zorganizowanej grupy fizjoterapeutów i wzbogacenia dorobku naukowego w dziedzinie fizjoterapii.

W czasie 25 lat, kolejne Zarządy Sekcji Warszawskiej organizowały liczne seminaria, sympozja i dwa ogólnopolskie kongresy naukowe, które wówczas określano jako „Zjazdy Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji”. Jeden z nich – II Krajowy Zjazd odbył się w dniach 13 – 14 października 1965 roku w Warszawie na terenie Akademii Wychowania Fizycznego. Wszystkie materiały prezentowane na sesjach naukowych zostały opublikowane w formie książkowej pt. „Aktualne zagadnienia z gimnastyki leczniczej”, w tym także słowniczek wyrazów i zwrotów używanych w fizjoterapii – „Glossary of Terms in Physiotherapy” (w językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, szwedzkim, duńskim, fińskim i norweskim – przekazany Sekcji przez WCPT). W wymienionej publikacji pozjazdowej umieszczona jest część polskojęzyczna słownictwa fizjoterapeutycznego, w przygotowaniu której współuczestniczyło dwóch członków Sekcji Warszawskiej. 

W roku 1970 pod przewodnictwem dr Jerzego Becka zorganizowano w Warszawie Ogólnopolską Konferencję: „Możliwości uprawiania sportu przez inwalidów”, udokumentowaną wydawnictwem.

Kolejny Zjazd który został zorganizowany przez członków Sekcji z Warszawy , odbył się w dniach 18 – 19 października 1974 roku w Pałacu Kultury i Nauki. Wszystkie prace prezentowane na V Krajowym Zjeździe zostały opublikowane w wydaniu książkowym pt. „Metody postępowania w usprawnianiu leczniczym”.

Celem działania Warszawskiej Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji była wymiana doświadczeń naukowych oraz zaznajomienie magistrów rehabilitacji pracujących z osobami niepełnosprawnymi i chorymi z najnowszymi osiągnięciami naukowymi i terapeutycznymi w dziedzinie fizjoterapii. Służyły temu, co miesięczne spotkania naukowe, na których poszczególne osoby przedstawiały swoje doświadczenia i prace naukowe z zakresu rehabilitacji.

W roku 1978 Zarząd Sekcji podjął Uchwałę o przemianowaniu Sekcji Magistrów Wychowania Fizycznego Pracujących w Rehabilitacji w Sekcję Fizjoterapii przy Oddziale Warszawskim Towarzystwa Walki z Kalectwem. Zmiana nazwy Sekcji wynikała z Uchwały V Krajowego Zjazdu oraz zaleceń Światowej Konfederacji Fizjoterapii, dotyczących ujednolicenia nazwy zawodu fizjoterapeuty we wszystkich krajach. Zalecenia te były przekazane przez delegatów z Polski reprezentujących Polską Sekcję Magistrów Pracujących w Rehabilitacji na Walnych Zgromadzeniach Światowej Konfederacji Fizjoterapii. Należy tutaj nadmienić, że wyjątkowa aktywność członków Sekcji Warszawskiej, dr Krzysztofa Walickiego, dr Jerzego Becka i mgr Marii Suwalskiej przyczyniła się do przyjęcia Polski już w 1967 roku , w poczet organizacji członkowskich Światowej Konfederacji Fizjoterapii. W 1978 roku zorganizowano w Konstancinie przy pomocy WCPT, 5- dniowy kurs PNF, prowadzony przez dr Erica Viela – Dyrektora Szkoły dla Nauczycieli Kinezyterapii w Bois Larris pod Paryżem.
W 1988 roku z inicjatywy mgr Marka Forgalskiego, mgr Andrzeja Trzpila i mgr Lecha Wasilewskiego nastąpiło usamodzielnienie się Sekcji Fizjoterapii i powołanie Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii (OW PTF). Pierwszym Prezesem OW PTF został mgr Lech Wasilewski, a Wiceprezesem mgr Andrzej Trzpil. W skład Zarządu weszli m.in.: mgr Marzena Kostewicz, mgr Danuta Przybyszewska, mgr Grzegorz Balik, dr Jerzy Szprynger.

Następne wybory odbyły się w 1992 roku. Prezesem OW PTF ponownie został mgr Lech Wasilewski, a w skład Zarządu oprócz w/w weszli m.in.: mgr Małgorzata Wojtyczek, mgr Piotr Chyliński, mgr Maria Jaske, mgr Alicja Studzińska, mgr Mirosław Sobczyński. Siedzibą Zarządu OW PTF był Zakład Rehabilitacji i Fizykoterapii Szpitala Praskiego w Warszawie. W latach 1988-1996 na terenie Szpitala Praskiego odbywały się też konferencje i spotkania naukowe poświęcone nowym kierunkom rehabilitacji i fizjoterapii. Referaty wygłaszali: prof. Andrzej Zembaty, prof. Andrzej Seyfried, prof. Wiesław Siwek, prof. Wirginia Cytowicz-Karpiłowska, dr Wiesław Kubiś. Prelegentami bywali też fizjoterapeuci z poza granic kraju, jak Fanny Sołomian-Loc z Tel-Avivu, która poprowadziła 5- dniowy kurs metody Feldenkraisa. 

 Kolejnym Prezesem, Oddziału o zmienionej nazwie – Oddział Mazowiecki Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, został w 1996 r. dr Maciej Krawczyk. Niestety podczas drugiej kadencji Prezesa dr Macieja Krawczyka, w 2000 roku doszło do całkowitego zawieszenia działalności Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii.

W 2003 roku z inicjatywy członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej mgr Lecha Wasilewskiego oraz dr Marii Grodner, mgr Beaty Smolarek, mgr Mirosława Sobczyńskiego zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OM PTF i reaktywowano działalność Oddziału. W skład Zarządu weszli: dr Maria Grodner – Prezes, Wiceprezes mgr Mirosław Sobczyński, mgr Beata Smolarek – sekretarz, członkowie – mgr Lech Wasilewski , dr Maciej Krawczyk, mgr Rafał Ochowiak, mgr Małgorzata Rybicka, dr Jerzy Szprynger, Komisja Rewizyjna w składzie: przewodniczący – mgr Grzegorz Balik, członkowie: dr Barbara Goraj, mgr Ewa Górna, mgr Tomasz Iwański, Sąd Koleżeński: przewodniczący – mgr Jerzy Rembacz, członkowie: mgr Danuta Malinowska, mgr Maria Suwalska, mgr Danuta Przybyszewska. Siedzibą Zarządu OM PTF był Wydział Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

W ramach działalności odbywały się systematyczne zebrania Zarządu Oddziału oraz kwartalne spotkania naukowo-szkoleniowe i kursy, na których prelegentami były zarówno fizjoterapeuci jak i znane postacie ze środowiska lekarskiego. Między innymi omawiano takie tematy jak: Chirurgia plastyczna i wybrane elementy rehabilitacji – dr Wojciech Witkowski, Zastosowanie biostymulacji w schorzeniach narządu ruchu, w oparzeniach i trudno gojących się ranach pooperacyjnych – mgr Jerzy Tomczyński, Kinesiotaping i jego zastosowanie w wybranych przypadkach ortopedycznych – mgr Ewa Jaraczewska (z Instytutu Rehabilitacji w Chicago), Rehabilitacja w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – prof. Paweł Śliwiński, dr Emil Wojda, mgr Anna Romańska, Rehabilitacja w chorobach układu oddechowego – dr Teresa Orlik, Terapia dzieci metodą sensorycznej integracji w teorii i praktyce – mgr Monika Kastory-Baranowska. Zorganizowano kurs metody Feldenkrais’a prowadzony przez mgr Jacka Paszkowskiego, kurs usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym prowadzony przez instruktora metody Bobath Archie Hinchcliffe z Wielkiej Brytanii oraz seminarium teoretyczno-praktyczne dotyczące metody Ryodoraku prowadzone przez prof. Kimiya Goto, dr Tosie Nakane i dr Rie Nakane z Japonii. 

W 2001r. dr Maria Grodner została członkiem grupy koordynacyjnej Europejskiej Sieci Wyższych Szkół Fizjoterapii (ENPHE). W roku 2005 przy współpracy członków Oddziału Mazowieckiego PTF zorganizowała Europejską Konferencje Wyższych Szkół Fizjoterapii w Warszawie z udziałem 140 przedstawicieli wyższych szkół fizjoterapii z Europy. W 2007 dr Maria Grodner została powołana przez Wojewodę Mazowieckiego na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Fizjoterapii dla województwa mazowieckiego.

Od roku 2007 do 2010 funkcje Prezesa Oddziału Mazowieckiego pełnił mgr Rafał Ochowiak, Wiceprezesem był mgr Romuald Tokarski, sekretarzem mgr Arkadiusz Ujma, pozostali członkowie Zarządu to : mgr Ernest Wiśniewski, dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, mgr Danuta Przybyszewska, mgr Sebastian Zduński, mgr Małgorzata Rybicka, Komisja Rewizyjna: dr Maria Grodner, mgr Beata Smolarek, dr Barbara Goraj, Sąd Koleżeński: dr Hanna Tchórzewska, mgr Piotr Chyliński, dr Maciej Krawczyk, mgr Lech Wasilewski. Dzięki aktywności Konsultanta wojewódzkiego i członków Oddziału Mazowieckiego oraz dobrej współpracy z władzami Uczelni, Wydział Rehabilitacji AWF Józefa Piłsudskiego uzyskał akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu fizjoterapii. W komisji kwalifikacyjnej brał udział przedstawiciel OM PTF.

Podczas Walnego Zgromadzenia w dn. 21.03.2011r. wybrano nowe władze Oddziału na kadencję 2011-14 w składzie: dr Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka- Prezes, mgr Romuald Tokarski – Wiceprezes, członkami zostali: mgr Sebastian Zduński, Paulina Muśnicka-Tuzimek, dr Joanna Łuczak, mgr Piotr Chyliński, dr Hanna Tchórzewska-Korba; Komisja Rewizyjna: mgr Małgorzata Rybicka, mgr Izabela Zielińska, mgr Rafał Ochowiak; Sąd Koleżeński: mgr Maria Kłoda, mgr Wojciech Chydziński, mgr Lech Wasilewski.

Głównym zadaniem Zarządu Oddziału Mazowieckiego było poparcie Zarządu Głównego PTF w pracach dotyczących Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. W tym celu zorganizowano w dn. 05.12.12r. spotkanie ZG PTF, Konsultanta Krajowego i Konsultantów Wojewódzkich w dziedzinie Fizjoterapii z Dziekanami Wydziału Rehabilitacji. Następnie w dn. 17.01.13r. zainicjowano spotkanie ZG PTF, SFP i Dziekanów WR w sprawie ustaleń stanowisk w zakresie kompetencji zawodowych fizjoterapeuty. 

Szczególną uwagę zwrócono na prowadzenie działalności szkoleniowej i naukowej. Zorganizowano wiele spotkań m.in. na następujące tematy: Mulligan Concept – dr Andrzej Szczygieł, Fizjoterapia chorych leczonych z powodu raka prostaty – dr Hanna Tchórzewska-Korba, Implanty i metody operacyjne we współczesnej chirurgii kręgosłupa – mgr Łukasz Olszewski, Fizjoterapia chorych z obrzękiem limfatycznym – dr n. med. Janusz Doś, Zastosowanie wybranych nowoczesnych metod badawczych w codziennej praktyce fizjoterapeuty – mgr Anna Słupik, Staw rzepkowo-udowy – mgr Adam Bonikowski, Wybrane aspekty efektywnego przygotowania publikacji naukowych – dr Joanna Gotlib, dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski, Fizjoterapia u pacjentów z problemem nieotrzymania moczu – dr Hanna Tchórzewska-Korba, Wpływ kriostymulacji na wybrane hormony steroidowe – dr Joanna Łuczak, Okołoporodowe uszkodzenie splotu ramiennego – postępowanie fizjoterapeutyczne – dr Maria Grodner. Odbyły się również prezentacje firm sprzętu rehabilitacyjnego oraz wystąpienie instruktora nauki jazdy dla osób niepełnosprawnych ruchowo.  

Oddział Mazowiecki współorganizował Ogólnopolskie Konferencje: Relaksacja w Rehabilitacji oraz Ogólnopolską Olimpiadę Młodych Fizjoterapeutów. Nawiązanie współpracy z Oddziałami: Podkarpackim, Lubelskim i Świętokrzyskim, zaowocowało wspólną organizacją cyklicznych Jesiennych Dni Fizjoterapii.

Ponadto Prezes i członkowie Zarządu OM PTF uczestniczyli w cyklicznych Międzynarodowych Konferencjach Naukowych takich jak „Myśl Rehabilitacyjna prof. Andrzeja Sayfrieda”, Sympozjach Studenckich Kół Naukowych – Wiosna z Fizjoterapią. Wyróżnieniem dla nas było zaproszenie dr Marii Grodner do udziału w obradach „Okrągłego Stołu” dotyczące „Krajowych Ram Kwalifikacji – nowe wyzwanie dla kształcenia fizjoterapeutów”, które odbyło się we Wrocławiu w dn. 27-28 października 2011r.

Doceniając wkład pracy w rozwój fizjoterapii Polskie Towarzystw Fizjoterapii nadało mgr Marii Suwalskiej, dr Marii Grodner, dr Barbarze Goraj-Szczypiorowskiej, mgr Wojciechowi Chydzińskiemu i mgr Lechowi Wasilewskiemu tytuł Honorowego Członka PTF, wielu z pośród członków Oddziału Mazowieckiego zostało odznaczonych Złotą Odznaką PTF.

Należy nadmienić, że wielu fizjoterapeutów z Warszawy było wybieranych do władz Zarządu Głównego Sekcji. Byli to dr Maria Kutzner-Kozińska, mgr Iza Stępień – Sławoń, dr Małgorzata Kostka-Lesiak, mgr Maria Musur, mgr Maria Suwalska, mgr Wojciech Chydziński, mgr Maria Grodner, dr Ryszard Smolis, dr Jerzy Beck, dr Krzysztof Walicki, dr Wiesław Kubiś. Także w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii członkowie Oddziału Warszawskiego pełnili zaszczytne funkcje. Byli to m.in. dr Wiesław Kubiś, mgr Wojciech Chydziński, dr hab. Andrzej Zembaty, mgr Maria Suwalska, dr Maria Grodner, mgr Mirosław Sobczyński, mgr Małgorzata Rybicka, dr Barbara Goraj- Szczypiorowska, mgr Romuald Tokarski, mgr Sebastian Zduński. Z racji swoich stanowisk reprezentowali Polskie Towarzystwo Fizjoterapii na spotkaniach i konferencjach międzynarodowych oraz na kongresach i walnych zgromadzeniach organizowanych przez WCPT, WCPT-Europe i ER WCPT. Tym samym mieli znaczący wpływ na podnoszenie rangi zawodu fizjoterapeuty w świecie i w Europie. Nasi członkowie w osobach: dr Zbigniew Kalinowski oraz dr Roman Fiutko byli przez wiele lat Ekspertami WHO w dziedzinie Rehabilitacji, tworząc programy rehabilitacji w Laosie i w Afryce.

Członkiem Komitetu Wykonawczego Światowej Konfederacji Fizjoterapii (EC WCPT) w latach 1978 – 1988 była mgr Maria Suwalska, a w latach 2002–2008 była członkiem Grupy Roboczej do Spraw Unii Europejskiej Światowej Konfederacji Fizjoterapii Regionu Europejskiego (ER WCPT).

Podobnie jak w pierwszych latach działalności Sekcji, tak również w pracach Zarządu Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, najważniejszym celem było stałe podnoszenie kwalifikacji, wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych na seminariach i spotkaniach naukowych, które miały różną tematykę, ale zawsze były związane z fizjoterapią i szeroko pojętą rehabilitacją. W ramach Sekcji, a następnie Oddziału, prowadzono różnego rodzaju kursy doszkalające z wykładowcami nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Było to możliwe ze względu na osobiste kontakty zagraniczne fizjoterapeutów, a także dzięki dobrej współpracy i wsparciu udzielonemu Oddziałowi Mazowieckiemu PTF przez władze Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. 

Twoje ciało potrzebuje odprężenia? Skorzystaj z zabiegów w ramach usług masaż Poznań i pozbądź się wszelkich dolegliwości! Specjalista Szymon Budnik, oferuje masaż sportowy, masaż relaksacyjny, masaż tkanek głębokich i wiele wiele innych. W przypadku różnego rodzaju kontuzji, przeciążeń lub nadwyrężeń, zachęcamy do skorzystania z zabiegów w ramach usług fizjoterapia Poznań.